Základní škola Úšovice

Mariánské Lázně

Omlouvání žáků

1)    Rodič je povinen oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do 72 hodin (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, §50 odst. 1).
2)    Rodič je povinen po návratu dítěte do školy doložit nejpozději do 3 kalendářních dnů důvod nepřítomnosti.
3)    Veškeré omluvenky budou zapsány do žákovské knížky s přesným vymezením délky nepřítomnosti.
4)    Škola může požadovat jako součást omluvenky potvrzení od lékaře (metodický pokyn č. 20 006/2007 – 51).
5)    O jakékoliv plánované uvolnění žáka z vyučování (dovolená, sportovní akce, rodinné důvody, aj.) žádá zákonný zástupce předem písemně.
6)    Na základě písemné žádosti zákonného zástupce může být žák uvolněn z vyučování na jeden den třídním učitelem (popř. zastupujícím učitelem), na dva a více dnů uvolňuje žáka ředitel školy (s písemným vyjádřením třídního učitele).
7)    Zákonný zástupce může ze závažných důvodů požádat pro své dítě o uvolnění z některého z předmětů (částečně nebo úplně) prostřednictvím formuláře vydaného k tomuto účelu školou – zjm. na tělesnou výchovu, plavání. Žádost musí být doložena doporučením ošetřujícího lékaře.
8)    V případě nemoci, či jiného důvodu nepřítomnosti ve škole, zákonný zástupce zatelefonuje do školy (tel. 354 62 46 54 – Úšovice) a zanechá vzkaz v kanceláři. Zde je telefonická omluva zaznamenána do zvláštního sešitu a předána příslušným třídním učitelům. Ihned po návratu do školy žák předloží třídnímu učiteli (popř. zastupujícímu) písemnou omluvu v žákovské knížce.
9)    Žák může být uvolněn v průběhu vyučování pouze na písemnou žádost zákonných zástupců. Toto oznámí svému třídnímu učiteli (popř. zastupujícímu učiteli). V ojedinělých případech oznámí tuto skutečnost vedení školy (ZŘ, ŘŠ) .